Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Matematika

Téma Počet otázok
Algebrické výrazy 36
Analytická geometria 53
Celé čísla, Operácie s celými číslami 91
Deliteľnosť prirodzených čísel 71
Desatinné čísla 91
Diferenciálny počet 49
Funkcie 53
Geometria 53
Goniometria ostrého uhla 14
Integrálny počet 35
Kombinatorika 18
Komplexné čísla 17
Kruh a kružnica 14
Lineárne rovnice 28
Logika 43
Mocniny a odmocniny 35
Numerácia 4
Objem a povrch hranola 5
Objem a povrch kocky a kvádra 26
Objem a povrch telies 33
Obsah obrazcov 17
Obvod obrazcov 8
Opakovanie 20
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 6.ročníka 47
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8.ročníka 28
Percentá 76
Percentá 7
Počtové výkony s prirodzenými číslami 37
Podobnosť trojuholníkov 5
Pomer.Priama a nepriama úmernosť 22
Premenná 9
Racionálne čísla.Operácie s racionálnymi číslami 73
Riešenie ekementárnych úloh z teórie grafov 8
Riešenie konštrukčných úloh 5
Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav 49
Rovnice a nerovnice 33
Slovné úlohy 24
Stereometria 19
Stredová a osová súmernosť 6
Súhrnné opakovanie 112
Štatistika a pravdepodobnosť 8
Štvoruholníky 35
Teória čísel 36
Trojuholníky 27
UHLY 15
Úprava algebrických výrazov 30
Vektorová algebra 25
Výrazy 48
Výroky a množiny 43
Významné prvky trojuholníka 8
Základné matematické operácie 9
Základné pravidlá rysovania 7
Zhodné a podobné zobrazenia 1
Zhodnosť trojuholníkov 3
Zlomky 5
Počet otázok celkom 1674

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk