Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Matematika

Téma Počet otázok
Algebrické výrazy 38
Analytická geometria 53
Celé čísla, Operácie s celými číslami 199
Deliteľnosť prirodzených čísel 184
Desatinné čísla 1241
Diferenciálny počet 49
Funkcie 53
Geometria 53
Goniometria ostrého uhla 14
Integrálny počet 35
Kombinatorika 454
Kombinatorika 141
Komplexné čísla 17
Kruh a kružnica 59
Lineárne rovnice 28
Logika 43
Mocniny a odmocniny 35
Násobenie, delenie 22
Numerácia 4
Objem a povrch hranola 25
Objem a povrch kocky a kvádra 220
Objem a povrch telies 93
Obsah obrazcov 520
Obvod obrazcov 80
Obvod, obsah rovinných útvarov 5
Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika 11
Opakovanie 20
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 6.ročníka 66
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8.ročníka 28
opakovanie učiva 1
Percentá 362
Percentá 727
Počtové výkony s prirodzenými číslami 50
Podobnosť trojuholníkov 5
Pomer.Priama a nepriama úmernosť 22
Premena jednotiek 201
Premenná 9
Príprava na monitor 32
Pytagorova veta 9
Racionálne čísla.Operácie s racionálnymi číslami 73
Riešenie ekementárnych úloh z teórie grafov 8
Riešenie konštrukčných úloh 5
Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav 49
Rovnice a nerovnice 33
Slovné úlohy 42
Stereometria 19
Stredová a osová súmernosť 6
Súhrnné opakovanie 112
Štatistika a pravdepodobnosť 8
Štvoruholníky 35
Teória čísel 36
Trojuholníky 135
UHLY 178
Úprava algebrických výrazov 30
Vektorová algebra 25
Výrazy 48
Výroky a množiny 43
Významné prvky trojuholníka 8
Základné matematické operácie 9
Základné pravidlá rysovania 7
Zhodné a podobné zobrazenia 1
Zhodnosť trojuholníkov 3
Zlomky 916
Počet otázok celkom 7037

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk